Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovem „večeřadlo“ se zpravidla míní místo, kde Pán jedl se svými apoštoly velikonočního beránka před svým utrpením. Tam se po Ježíšově nanebevstoupení shromažďovali jeho učedníci: „Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.“ (Sk 1,14) Při­pravovali se na příchod Ducha Svatého, kterého také přijali v den Letnic.

Tak chce Panna Maria shromažďovat své děti, aby spolu s ní „setrvávaly v modlitbách“ - a na tyto společné modlitby a chvilky bratrské lásky se přenáší výraz „večeřadlo“… Večeřadlo Mariánského kněžského hnutí, večeřadlo kněží, večeřadlo s věřícími, rodinná večeřadla, kdy se shromáždí spolu jedna rodi­na či více rodin v jednom domě…

Panna Maria si přeje, abychom se scházeli ve večeřadlech a na jejich zá­věr úkonem zasvěcení vstoupili do jejího Neposkvrněného Srdce: abychom se v modlitbě připravovali na přijetí Ducha lásky, Ducha Svatého.

1. Proto večeřadlo zahajujeme vždycky modlitbou, kterou nás Panna Maria učí ve svém poselství na svátek Letnic 7. 6. 1981: „Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, své milova­né Nevěsty!“ (Opakujeme ji třikrát.)

2. Před obrazem Panny Marie rozjímáme pak v modlitbě růžence tajemství Je­žíšova a Mariina života. Nakonec se pomodlíme Otče náš, Zdrávas a Sláva Otci za Svatého otce a na jeho úmysly. V průběhu večeřadla se mohou vklá­dat různé duchovní písně, mariánské i jiné.

3. Četba jednoho poselství z „modré knihy“ („Kněžím, přemilým synům Panny Marie“). Následuje krátký komentář. Avšak „v rozporu s duchem na­šich setkání je trávení času posloucháním učených přednášek: jsou nebezpe­čím, že se večeřadlo promění v akademii nebo v polemické bratrstvo“ (Don Gobbi v oběžníku č. 19).

4. Není-li večeřadlo spojeno s účastí na mši sv., doporučuje se četba úryvku z Písma sv., a pokud možno chvilku věnovat postupné četbě Katechismu ka­tolické církve nebo pod. (např. Věřím v Boha od Fr. Opletala, dva svazky, 85 Kč).

5. Bratrství: naše setkání mají přispět, abychom se poznali, vzájemně si pomá­hali a měli se stále více rádi - jako sourozenci.

6. Je-li večeřadlo zakončeno mší sv. nebo adorací a svátostným požehnáním, umístí se úkon zasvěcení Neposkvrněnému Srdci po dohodě s celebrujícím knězem (zpravidla po sv. přijímání).

Kde je možno dostat knihu „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“? Mů­žete si ji objednat na adrese: Středisko MKH, Černochova 7, 771 11 Olomouc 1

Informace o Mariánském kněžském hnutí získáte nejlépe z předmluvy, kte­rou napsal Don Stefano Gobbi ke knize „Kněžím, přemilým synům Panny Ma­rie.“ Vysvětluje původ, rozšíření a spiritualitu MKH, jak se má tato kniha číst a jiné velmi užitečné a důležité rady. Další informace na: www.mkh.cz.

Rodinám zasvěceným Neposkvrněnému Srdci, které se shromažďují ve ve­čeřadlech, slíbila Panna Maria v poselství z 23. 7. 1987, které si přečtěte v knize „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“, že se především bude starat o jejich duchovní život, dále že bude pečovat také o hmotné blaho rodin jí zasvěcených (a jak víme za tolik let od tohoto příslibu, Panna Maria své sliby skutečně podivu­hodně plní - stará se o jejich práci a má účast na všech jejich starostech).

Pro řeholní osoby a laiky, kteří milují Pannu Marii, kteří se jí chtějí zasvětit a rádi by pomáhali kněžím, je kruh spolupracovníků Mariánského kněžského hnutí.

Co mám učinit, abych patřil mezi tyto spolupracovníky MKH? Jejich závaz­ky jsou obsaženy v úkonu zasvěcení:

1. Žít své zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Mariinu, tj. nechat se vést Marií jako dítě, žít přítomný okamžik, který je darem Otce.

Výrazem dětinné lásky k Panně Marii je každodenní růženec. To bylo přá­ním Matky Boží při jejím zjevení ve Fatimě i při dalších zjeveních… Zvláště v poslední době si Panna Maria přeje horlivě a často se zúčastňovat večeřa­del modlitby a bratrské lásky.

2. Věrnost papeži a církvi s ním spojené. „Vytvořte vojsko kolem věrných kněží, biskupů a kolem papeže a braňte je!“

3. Příkladný křesťanský život, věrný v poslušnosti vůči Božím přikázáním, a upřímná láska k Ježíši v Eucharistii.

Zasvěcení vás nezavazuje pod hříchem, žít podle něho je vaše svobodné roz­hodnutí, otázka vašeho vnitřního postoje.

Kruh spolupracovníků Mariánského kněžského hnutí je ideální pomocí kně­žím. Pro navázání kontaktů sdělte své jméno a bydliště (pokud jste z Čech, Mo­ravy nebo Slezska) na adresu: Středisko MKH, Černochova 7, 771 11 Olomouc.